BÌNH CHỌN SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Thời gian bắt đầu: 15/12/2023 - Thời gian kết thúc: 24/12/2023
Thông tin giới thiệu

LỜI DẪN THAM GIA HỆ THỐNG BÌNH CHỌN SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bình chọn, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường. Qua đó, nhằm đánh giá các mặt hoạt động sau kết thúc năm công tác; nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống xã hội hoặc phản ánh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng bình chọn các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường, ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm và thay thế Quyết định số 2141/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2012.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành việc đăng tải tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng để đánh giá mức độ và sự quan tâm của cộng đồng đối với từng sự kiện trước khi thực hiện các thủ tục công bố chính thức.

Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm, tham gia bình chọn sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2024./.


QUY CHẾ BÌNH XÉT, CÔNG BỐ CÁC SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

ảnh quy chế ảnh quy chế ảnh quy chế ảnh quy chế ảnh quy chế